Dịch vụ của chúng tôi

Thi công xử lý nền móng côngtrình

Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Tư vấn thiết kế các công trình cầu, đường bộ.

Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

Giám sát thi công xây dựng công trình cầu lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện

Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện.

Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện.

Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.

Giám sát thi công công tác khoan khảo sát địa kỹ thuật công trình.

Khảo sát địa kỹ thuật công trình.

Khảo sát địa hình

Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công trình xây dựng dân dựng và công nghiệp. Công trình hạ tầng kỹ thuật.

Cho thuê thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ  thuật và giao thông thủy lợi.

Thi công xử lý nền móng công trình

Xây dựng công trình công ích.

Hoàn thiện công trình xây dựng.

Phá dỡ, Chuẩn bị mặt bằng.

Kinh doanh vật liệu xây dựng và các thiết bị lắp đặt trong xây dựng.